Tải phần mềm

Windows

Android

Mobile

iOS

Công nghệ

» » » KuTools for Excel (Enterprise and Organization) -

KuTools for Excel (Enterprise and Organization) -

<p style="text-align: justify;"><strong>Làm việc với Microsoft Excel,
bạn sẽ nhận thấy là các thao tác luôn được lặp đi lặp lại, đặc biệt là
khi làm việc với biểu đồ, bảng biểu, báo cáo. Kutools for Excel chính là
công cụ bạn cần để chấm dứt tình trạng đó.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Bên cạnh các chức năng thường được sử
dụng của Microsoft Excel, phần mềm giúp tăng cường và bổ sung các chức
năng tiên tiến hơn để dễ dàng hoạt động trong Excel. Ví dụ, bạn có thể
kết hợp bảng và ô, loại bỏ các ô trống cũng như làm các hành động hàng
loạt chỉ với một cú nhấp chuột trong Microsoft Excel.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://download.com.vn/office+software/office/34689_kutools-for-excel-enterprise-and-organization.aspx" class="img_lnk"><img src="http://download.com.vn/Data/image/VanPhong/2011/07/21/Kutools-for-Excel3.jpg" alt=""></a></p>
<p style="text-align: justify;">Các tính năng chính:</p>
<h2><span id="result_box" lang="vi"><span title="Nhấp để xem bản dịch thay thế">Tối đa hóa</span> <span class="hps" title="Nhấp để xem bản dịch thay thế">Workspace</span></span></h2>
<p style="text-align: justify;"><span id="result_box" lang="vi"><span class="hps" title="Nhấp để xem bản dịch thay thế">Cung cấp</span> <span class="hps" title="Nhấp để xem bản dịch thay thế">4 cách để</span> <span class="hps" title="Nhấp để xem bản dịch thay thế">tối đa hóa</span> <span class="hps" title="Nhấp để xem bản dịch thay thế">không gian làm việc</span> <span class="hps" title="Nhấp để xem bản dịch thay thế">của</span> <span class="hps" title="Nhấp để xem bản dịch thay thế">bảng tính</span> <span class="hps" title="Nhấp để xem bản dịch thay thế">hiện tại</span><span title="Nhấp để xem bản dịch thay thế">.</span></span></p>
<h2><span id="result_box" lang="vi"><span title="Nhấp để xem bản dịch thay thế">Quản lý</span><span title="Nhấp để xem bản dịch thay thế"> Workbook</span></span></h2>
<p style="text-align: justify;"><span id="result_box" lang="vi">- Kết hợp nhiều bảng tính Excel</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span id="result_box" lang="vi">- Phân chia các bảng tính Excel hiện tại</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span id="result_box" lang="vi">- Tự động lọc các bảng tính Excel trống và ẩn </span></p>
<h2><span id="result_box" lang="vi">Quản lý bảng tính</span></h2>
<p style="text-align: justify;"><span id="result_box" lang="vi"><span title="Nhấp để xem bản dịch thay thế">- Sắp xếp</span> <span class="hps" title="Nhấp để xem bản dịch thay thế">bảng</span> <span class="hps" title="Nhấp để xem bản dịch thay thế">của</span> <span class="hps" title="Nhấp để xem bản dịch thay thế">Workbook</span> <span class="hps" title="Nhấp để xem bản dịch thay thế">hiện</span> <span class="hps" title="Nhấp để xem bản dịch thay thế">tại theo </span><span class="hps" title="Nhấp để xem bản dịch thay thế">thứ tự chữ cái</span><span title="Nhấp để xem bản dịch thay thế">.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span id="result_box" lang="vi"><span class="hps" title="Nhấp để xem bản dịch thay thế">- Đổi tên</span></span><span id="result_box" lang="vi"> <span class="hps" title="Nhấp để xem bản dịch thay thế">bảng tính</span></span><span id="result_box" lang="vi"> <span class="hps" title="Nhấp để xem bản dịch thay thế">hàng loạt</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span id="result_box" lang="vi"><span class="hps" title="Nhấp để xem bản dịch thay thế">- Copy/</span><span class="hps" title="Nhấp để xem bản dịch thay thế">New</span> <span class="hps" title="Nhấp để xem bản dịch thay thế">Worksheets hàng loạt</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span id="result_box" lang="vi"><span class="hps" title="Nhấp để xem bản dịch thay thế">- Xóa</span> <span class="hps" title="Nhấp để xem bản dịch thay thế">bảng tính</span> <span class="hps" title="Nhấp để xem bản dịch thay thế">trống</span></span></p>
<h2><span id="result_box" lang="vi"><span title="Nhấp để xem bản dịch thay thế">Công cụ phổ biến</span></span></h2>
<p style="text-align: justify;"><span id="result_box" lang="vi"><span class="hps" title="Nhấp để xem bản dịch thay thế">Cung cấp các</span> <span class="hps" title="Nhấp để xem bản dịch thay thế">tính toán</span> <span class="hps" title="Nhấp để xem bản dịch thay thế">phức tạp</span><span title="Nhấp để xem bản dịch thay thế">,</span> <span class="hps" title="Nhấp để xem bản dịch thay thế">sao chép</span> <span class="hps" title="Nhấp để xem bản dịch thay thế">đường dẫn tập tin</span> <span class="hps" title="Nhấp để xem bản dịch thay thế">hiện</span> <span class="hps" title="Nhấp để xem bản dịch thay thế">tại</span><span title="Nhấp để xem bản dịch thay thế">,</span> <span class="hps" title="Nhấp để xem bản dịch thay thế">sao lưu</span> <span class="hps" title="Nhấp để xem bản dịch thay thế">tập tin</span><span title="Nhấp để xem bản dịch thay thế">, mở thư mục</span><span title="Nhấp để xem bản dịch thay thế">,</span> <span class="hps" title="Nhấp để xem bản dịch thay thế">tự động</span> <span class="hps" title="Nhấp để xem bản dịch thay thế">mở</span> <span class="hps" title="Nhấp để xem bản dịch thay thế">bảng tính</span> <span class="hps" title="Nhấp để xem bản dịch thay thế">hiện tại</span></span></p>
<h2><span id="result_box" lang="vi"><span title="Nhấp để xem bản dịch thay thế">Xem</span> <span class="hps" title="Nhấp để xem bản dịch thay thế">Tools</span></span></h2>
<p style="text-align: justify;"><span id="result_box" lang="vi"><span title="Nhấp để xem bản dịch thay thế">Hiển thị hoặc ẩn</span> <span class="hps" title="Nhấp để xem bản dịch thay thế">các</span> <span class="hps" title="Nhấp để xem bản dịch thay thế">thanh</span> <span class="hps" title="Nhấp để xem bản dịch thay thế">Ribbon</span><span title="Nhấp để xem bản dịch thay thế">,</span> <span class="hps" title="Nhấp để xem bản dịch thay thế">di chuyển theo</span> <span class="hps" title="Nhấp để xem bản dịch thay thế">chiều</span> <span class="hps" title="Nhấp để xem bản dịch thay thế">dọc</span> <span class="hps" title="Nhấp để xem bản dịch thay thế">hoặc ngang</span><span class="hps" title="Nhấp để xem bản dịch thay thế">,</span> <span class="hps" title="Nhấp để xem bản dịch thay thế">Sheet tab</span><span title="Nhấp để xem bản dịch thay thế">,</span> <span class="hps" title="Nhấp để xem bản dịch thay thế">Status Bar và Zero Value</span></span></p>
<h2><span id="result_box" lang="vi"><span title="Nhấp để xem bản dịch thay thế">Chọn Công cụ</span></span></h2>
<p style="text-align: justify;"><span id="result_box" lang="vi"><span title="Nhấp để xem bản dịch thay thế">Có sẵn để</span> <span class="hps" title="Nhấp để xem bản dịch thay thế">chọn</span> <span class="hps" title="Nhấp để xem bản dịch thay thế">Max/Min cell</span><span title="Nhấp để xem bản dịch thay thế">,</span> <span class="hps" title="Nhấp để xem bản dịch thay thế">tất</span> <span class="hps" title="Nhấp để xem bản dịch thay thế">cả</span> <span class="hps" title="Nhấp để xem bản dịch thay thế">các</span> <span class="hps" title="Nhấp để xem bản dịch thay thế">bảng tính</span><span title="Nhấp để xem bản dịch thay thế">,</span> <span class="hps" title="Nhấp để xem bản dịch thay thế">tất cả các bảng</span> <span class="hps" title="Nhấp để xem bản dịch thay thế">trống</span></span></p>
<h2><span id="result_box" lang="vi"><span class="hps" title="Nhấp để xem bản dịch thay thế">Công cụ</span><span title="Nhấp để xem bản dịch thay thế"> </span></span><span id="result_box" lang="vi"><span title="Nhấp để xem bản dịch thay thế">Visibility</span></span></h2>
<p style="text-align: justify;"><span id="result_box" lang="vi"><span title="Nhấp để xem bản dịch thay thế">- Ẩn </span></span><span id="result_box" lang="vi"><span class="hps" title="Nhấp để xem bản dịch thay thế">các</span> <span class="hps" title="Nhấp để xem bản dịch thay thế">bảng tính</span> <span class="hps" title="Nhấp để xem bản dịch thay thế">và</span> <span class="hps" title="Nhấp để xem bản dịch thay thế">bảng tính</span> <span class="hps" title="Nhấp để xem bản dịch thay thế">không hoạt động</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span id="result_box" lang="vi"><span title="Nhấp để xem bản dịch thay thế">- Ẩn theo phạm vi, workbooks và worksheets</span></span></p>
<h2><span id="result_box" lang="vi"><span title="Nhấp để xem bản dịch thay thế">Công cụ xóa</span></span></h2>
<p style="text-align: justify;"><span id="result_box" lang="vi"><span class="hps" title="Nhấp để xem bản dịch thay thế">Xóa</span> <span class="hps" title="Nhấp để xem bản dịch thay thế">các</span> <span class="hps" title="Nhấp để xem bản dịch thay thế">đối</span> <span class="hps" title="Nhấp để xem bản dịch thay thế">tượng</span> <span class="hps" title="Nhấp để xem bản dịch thay thế">cụ thể từ</span> <span class="hps" title="Nhấp để xem bản dịch thay thế">bảng tính</span> <span class="hps" title="Nhấp để xem bản dịch thay thế">hiện tại của</span> <span class="hps" title="Nhấp để xem bản dịch thay thế">Excel</span>.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong><span lang="vi">Lưu ý:</span></strong></em></p>
<p style="text-align: justify;">- Nếu bạn cài đặt gói KuTools for Excel
Microsoft Office 2007, bạn sẽ phải cài đặt Visual Studio Tools for
Office&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">- Nếu bạn cài đặt các gói phần mềm. Msi trong Microsoft Office 2010, hoặc cài đặt các gói. Exe, bạn không cần phải cài đặt VSTO.</p>
<p style="text-align: justify;">- Ngoài ra, KuTools for Excel còn có bản dành cho cá nhân, với bản cá nhân này bạn không cần cài đặt thêm bất cứ phần mềm hỗ trợ nào khác.</p>

Thống kê KuTools for Excel (Enterprise and Organization)

Tên phần mềmKuTools for Excel (Enterprise and Organization)Phiên bản
Giấy phépCập nhậtJul 25, 2011
Người đăng:Ngày đăngJul 25, 2011
Lượt xem880Lượt tải435
Chủ đề Ứng dụng văn phòngNền tảng Windows
Mô tả
Yêu cầu

Tải KuTools for Excel (Enterprise and Organization) phiên bản về máy tính/ thiết bị của bạn

Tải KuTools for Excel (Enterprise and Organization) về

Giao diện KuTools for Excel (Enterprise and Organization)


KuTools for Excel (Enterprise and Organization)

Thảo luận về "KuTools for Excel (Enterprise and Organization)" (0).

Hiện tại chưa có thảo luận nào về phần mềm này! Bạn hãy là người đầu tiên!

Hãy để lại ý kiến của bạn về phần mềm này vào ô dưới đây

Tải phần mềm | Hosted by DreamHost | Sơ đồ website | Điều khoản sử dụng | Về chúng tôi | Liên hệ | Đăng phần mềm | Quy định bảo mật

MySQL: On | Queries: 0 | Took 0.821s | Memory: 296KB

Copyright © 2006 - 2019 PhanMem32.Com . All rights reserved.
Cached: IP: 3.87.147.184 - GET - 25 May, 2019 15:48:54 (HANOI - VIETNAM).