Download De thi thu Dai hoc mon Sinh so 9 - Bo de on thi nam 2013.

De thi thu Dai hoc mon Sinh so 9 - Bo de on thi nam 2013.

Sponsored links:

Da co 957 luot tai phan mem De thi thu Dai hoc mon Sinh so 9 - Bo de on thi nam 2013 nay!

SO GD&DT QUANG NAM

TRUONG THPT NGUYEN VAN CU

DE THI THU DAI HOC NAM 2012 - 2013

MON THI: SINH HOC

Thoi gian lam bai: 90 phut, khong ke thoi gian phat de

De so 09

PHAN A. (Phan bat buoc): Danh chung cho thi sinh hoc chuong trinh co ban va nang cao Gom 40 cau, tu cau 1 den cau 40

Cau 1: Enzim gioi han dung trong ki thuat di truyen la

A. polymeraza. B. ligaza. C. restrictaza. D. amilaza.

Cau 2: Dang dot bien nao sau day chac chan khong lam thay doi so luong gen tren nhiem sac the ?

A. Mat doan B. Lap doan

C. Chuyen doan D. Dao doan

Cau 3: Co che phat sinh dot bien gen duoc bieu thi bang so do

A. gen → thuong bien → hoi bien → dot bien gen.

B. gen → tien dot bien → hoi bien → dot bien gen.

C. gen → tien dot bien → thuong bien → dot bien gen.

D. gen → tien dot bien → dot bien gen.

Cau 4: Mot gen dai 0,408 micromet, co A = 840. Khi gen phien ma moi truong noi bao cung cap 4800 ribonucleotit tu do. So lien ket hidro va so ban sao cua gen:

A. 3240H va 2 ban sao B. 2760H va 4 ban sao C. 2760H va 2 ban sao D. 3240H va 4 ban sao

Cau 5: Benh thieu mau hong cau luoi liem o nguoi do dot bien gen dang:

A. Thay cap G-X thanh A-T dan den thay the axitamin Glutamic thanh Valin

B. Thay cap T-A thanh A-T dan den thay the axitamin Glutamic thanh Valin

C. Thay cap T-A thanh A-T dan den thay the axitamin Valin thanh Glutamic

D. Thay cap G-X thanh A-T dan den thay the axitamin Valin thanh Glutamic

Cau 6: O mot loai thuc vat, chieu cao cay do 4 cap gen khong alen phan li doc lap , tac dong cong gop. Su co mat moi alen troi lam chieu cao tang them 5cm. Cho giao phan cay cao nhat voi cay thap nhat cua quan the duoc F1 co chieu cao 190cm, tiep tuc cho F1 tu thu phan . Ve mat ly thuyet thi cay co chieu cao 180cm o F2 chiem ti le :

A. 7/64 B. 9/128 C. 7/128 D. 31/256

Cau 7: Dac diem nao sau day the hien quy luat di truyen cua gen ngoai nhan?

A. Tinh trang luon di truyen theo dong me B. Bo di truyen tinh trang cho con gai

C. Me di truyen tinh trang cho con trai D. Tinh trang bieu hien chu yeu o nam gioi

Cau 8: Xet mot nhom lien ket voi 2 cap gen di hop , neu co 40 te bao trong so 200 te bao thuc hien giam phan co xay ra hoan vi gen thi ti le moi loai giao tu co gen lien ket hoan toan bang

A. 45% B. 22,5% C. 30% D. 40%

Cau 9: O cap do phan tu, nguyen tac khuon mau duoc the hien trong co che:

A. tong hop ADN, dich ma. B. tu sao, tong hop ARN.

C. tong hop ADN, mARN. D. tu sao, tong hop ARN, dich ma.

Cau 10: O mot loai thuc vat, gen quy dinh hat dai troi hoan toan so voi alen quy dinh hat tron; gen quy dinh hat chin som troi hoan toan so voi alen quy dinh hat chin muon. Cho cay co kieu gen di hop tu ve 2 cap gen tu thu phan doi con thu duoc 3600 cay, trong do co 144 cay co kieu hinh hat tron, chin muon. Biet rang khong co dot bien, hoan vi gen xay ra o ca 2 gioi voi tan so bang nhau. Theo li thuyet, so cay o doi con co kieu hinh hat dai, chin muon la bao nhieu?

A. 826 cay. B. 756 cay. C. 628 cay. D. 576 cay.

Cau 11: Trong thi nghiem ve lai mot tinh cua Menden , de F2 phan tinh kieu hinh 3:1 thi can dieu kien gi ?

(1): P thuan chung ; (2): tinh trang troi va lan hoan toan ; (3): giam phan binh thuong

(4) : so luong ca the sinh ra o moi the he phai nhieu ; (5): khong co dot bien va chon loc tu nhien. Phat bieu dung la to hop cac dieu kien

A. (1) ; (2) ; (3) ; (4) B. (1) ; (2) ; (4) ; (5)

C. (1) ; (2) ; (3) ; (4) ; (5) D. (2) ; (3) ; (4) ; (5)

Cau 12: Khi lai 2 giong bi ngo thuan chung qua det va qua dai voi nhau duoc F1 deu co qua det. Cho F1 lai voi bi qua tron duoc F2: 152 bi qua tron: 114 bi qua det: 38 bi qua dai. Kieu gen cua bi qua tron dem lai voi bi qua det F1 la

A. AAbb hoac aaBB. B. AAbb. C. aaBB. D. aaBb.

Cau 13: Trinh tu cac gen tren NST o 4 noi thuoc mot loai duoc ki hieu bang cac chu cai nhu sau:

(1): ABGEDCHI (2): BGEDCHIA (3): ABCDEGHI (4): BGHCDEIA. Cho biet su xuat hien moi noi la ket qua cua mot dang dot bien cau truc NST tu noi truoc do. Trinh tu xuat hien cac noi la

A. 1→2→4→3 B. 3→1→2→4 C. 2→4→3→1 D. 2→1→3→4

Cau 14: Thuc chat cua qui luat phan li doc lap la noi ve

A. su phan li kieu hinh theo ti le (3:1)n

B. su phan li doc lap cua cac cap alen trong qua trinh giam phan

C. su phan li doc lap cua cac cap tinh trang

D. su to hop cua cac alen trong qua trinh thu tinh

Cau 15: O mot loai thuc vat, gen A qui dinh qua do troi hoan toan so voi gen a qui dinh qua vang. Gen quy dinh tinh trang nam tren nhiem sac the thuong, cho rang qua trinh giam phan binh thuong va khong co dot bien xay ra.

Cho giao phan 2 cay bo me tu boi voi nhau, phep lai nao sau day o doi con khong co su phan tinh ve kieu hinh?

A. AAaa x Aaaa B. Aaaa x AAAa C. AAaa x AAaa D. Aaaa x Aaaa

Cau 16: Cho :

(1): chon to hop gen mong muon

(2): tao cac dong thuan khac nhau

(3): tao cac giong thuan bang cach cho tu thu hoac giao phoi gan

(4): lai cac dong thuan khac nhau

Trinh tu cac buoc trong qua trinh tao giong thuan dua tren nguon bien di to hop :

A. (2),(3),(1),(4) B. (1),(2),(4),(3) C. (3),(1),(4),(2) D. (2),(4),(1),(3)

Cau 17: Cau truc di truyen cua quan the tu phoi bien doi qua cac the he theo huong

A. giam dan kieu gen dong hop tu lan, tang dan ti le kieu gen dong hop tu troi.

B. giam dan kieu gen dong hop tu troi, tang dan ti le kieu gen dong hop tu lan.

C. giam dan ti le di hop tu, tang dan ti le dong hop tu.

D. tang dan ti le di hop tu, giam dan ti le dong hop tu.

Cau 18: O nguoi, kieu toc do 1 gen gom 2 alen (A, a) nam tren NST thuong. Nguoi chong toc xoan co bo, me deu toc xoan va em gai toc thang; nguoi vo toc xoan co bo toc xoan, me va em trai toc thang. Tinh theo li thuyet thi xac suat de cap vo chong nay sinh duoc mot nguoi con gai toc xoan la

A. 3/4. B. 1/4. C. 5/12. D. 3/8.

Cau 19: De tao uu the lai ve chieu cao o cay thuoc la, nguoi ta tien hanh lai giua hai thu: mot thu co chieu cao trung binh 138cm, mot thu co chieu cao trung binh 86cm. Cay lai F1 co chieu cao trung binh la 126cm. Cay F1 da bieu hien uu the lai ve chieu cao la

A. 12cm B. 14cm C. 7cm D. 40cm

Cau 20: Tho bi bach tang khong tong hop duoc sac to melanin nen long mau trang, con nguoi cua mat co mau do do nhin thau ca mach mau trong day mat. Day la hien tuong di truyen:

A. tuong tac bo sung B. tuong tac cong gop

C. lien ket gen hoan toan D. tac dong da hieu cua gen

Cau 21: Canh doi va canh buom la hai co quan

A. tuong dong.

B. vua tuong dong, vua tuong tu.

C. tuong tu.

D. co cung nguon goc trong qua trinh phat trien cua phoi va la bang chung ve tien hoa phan li.

Cau 22: Mot gen co 915 nucleotit Xytozin va 4815 lien ket hidro. Gen do co chieu dai

A. 6630A0 B. 5730A0 C. 4080A0 D. 5100A0

Cau 23: Vi khuan Ecoli san xuat Insulin cua nguoi la thanh qua cua

A. gay dot bien nhan tao. B. cong nghe te bao.

C. dung ki thuat chuyen gen nho plasmit. D. lai te bao xoma.

Cau 24: Phat biẻu nao sau day la khong dung khi noi vè hạu qua cua dọt bién gen?

A. Muc dọ co loi hay co hai cua dọt bién phu thuọc vao tỏ hop gen, dièu kiẹn moi truong.

B. Phàn lon dọt bién diẻm thuong khong duoc di truyèn lai cho thé hẹ sau.

C. Dọt bién gen co thẻ co hai, co loi hoac trung tinh dói voi mọt thẻ dọt bién.

D. Phàn lon dọt bién diẻm thuong vo hai.

Cau 25: Thu tu chieu cua mach khuon tong hop mARN va chieu tong hop mARN lan luot la :

A. 5’→3’ va 3’→5’ B. 5’→3’ va 5’→3’ C. 3’→5’ va 3’→5’ D. 3’→5’ va 5’→3’ ’

Cau 26: Khi cho lai 2 co the bo me thuan chung khac nhau boi 2 cap tinh trang tuong phan, F1 dong tinh bieu hien tinh trang cua mot ben bo hoac me. Cho F1 lai phan tich, neu doi lai thu duoc ti le 1: 1 thi hai tinh trang do da di truyen theo quy luat

A. lien ket hoan toan. B. hoan vi gen . C. phan li doc lap . D. tuong tac gen .

Cau 27: Nguoi ta chuyen mot so phan tu ADN cua vi khuan Ecoli chi chua N15 sang moi truong chi co N14. Tat ca cac ADN noi tren deu thuc hien tai ban 5 lan lien tiep tao duoc 512 phan tu ADN. So phan tu ADN con chua N15 la:

A. 10 B. 5 C. 16 D. 32

Cau 28: Truong hop nao sau day khong duoc xem la sinh vat da bi bien doi gen ?

A. Chuoi nha 3n co nguon goc tu chuoi rung 2n.

B. Bo tao ra nhieu hoocmon sinh truong nen lon nhanh,nang suat thit va sua deu tang.

C. Cay dau tuong co mang khang thuoc diet co tu cay thuoc la canh.

D. Ca chua bi bat hoat hoac gay chin som.

Cau 29: O loai cuu, con duc co kieu gen SS va Ss quy dinh co sung, ss: khong sung; con cai co kieu gen SS quy dinh co sung, Ss va ss: khong sung. Su bieu hien tinh trang tren theo quy luat nao?

A. Troi khong hoan toan. B. Di truyen trong nhan va phu thuoc vao gioi tinh.

C. Di truyen ngoai nhan. D. Di truyen lien ket voi gioi tinh.

Cau 30: Mot mARN truong thanh co chieu dai 0,408 micromet tien hanh dich ma. So lien ket peptit trong chuoi polipeptit hoan chinh la:

A. 397 B. 797 C. 398 D. 798

Cau 31: O dau Ha Lan, gen A: than cao, alen a: than thap; gen B: hoa do, alen b: hoa trang. Hai cap gen nam tren 2 cap NST tuong dong. Cho dau than cao, hoa do di hop ve 2 cap gen tu thu phan duoc F1. Cho giao phan ngau nhien 1 cay than cao, hoa trang va 1 cay than thap, hoa do cua F1. Neu khong co dot bien va chon loc, tinh theo li thuyet thi xac suat xuat hien dau than cao, hoa trang o F2 la

A. 2/9. B. 1/9. C. 8/9. D. 4/9.

Cau 32: O ga, gen A quy dinh long van, a: khong van nam tren nhiem sac the gioi tinh X khong co alen tuong ung tren Y. Trong chan nuoi nguoi ta bo tri cap lai phu hop nham dua vao mau long bieu hien co the phan biet ga trong, mai ngay tu luc moi no. Cap lai phu hop do la:

A. XAXa x XaY B. XAXA x XaY C. XAXa x XAY D. XaXa x XAY

Cau 33: Gen B co phan tu luong bang 7,2.105 dvC va co 2868 lien ket hidro. Mot dot bien diem lam gen B bien doi thanh gen b, so lien ket hidro cua gen dot bien bang 2866. Khi cap gen Bb dong thoi nhan doi thi so nu moi loai moi truong noi bao can cung cap:

A. A=T= 1463; G=X=936 B. A=T= 935; G=X=1465

C. A=T= 937; G=X=1464 D. A=T= 935; G=X=1464

Cau 34: Co so te bao hoc cua hoan vi gen la:

A. su bat doi khong binh thuong cua cac gen tren mot NST.

B. su chuyen doan tuong ho giua cac NSTxay ra o ki dau giam phan I.

C. trao doi cheo cac cromatit giua cac NST kep trong cap tuong dong o ki dau giam phan I.

D. cac gen trong mot nhom lien ket khong the phan li doc lap ma luon co su trao doi cheo.

Cau 35: Xet cung mot loai thi dang dot bien nao gay mat can bang gen lon nhat?

A. Chuyen doan tren NST B. Mat doan NST

C. Dot bien lech boi D. Dao dong thoi nhieu doan tren NST

Cau 36: Voi 3 cap gen phan li doc lap; troi va lan hoan toan. Phep lai giua 2 ca the co kieu gen AaBbDd x aaBBDd se cho o the he sau

A. 4 kieu hinh; 8 kieu gen. B. 8 kieu hinh; 12 kieu gen.

C. 4 kieu hinh; 12 kieu gen. D. 8 kieu hinh; 8 kieu gen.

Cau 37: Dot bien trong cau truc cua gen

A. duoc bieu hien ngay ra kieu hinh.

B. doi hoi mot so dieu kien moi bieu hien tren kieu hinh.

C. bieu hien khi o trang thai dong hop tu.

D. bieu hien ngay o co the mang dot bien.

Cau 38: Ma di truyen co tinh thoai hoa la do

A. so loai ma di truyen nhieu hon so loai axitamin.

B. so loai ma di truyen nhieu hon so loai nucleotit.

C. so loai axitamin nhieu hon so loai nucleotit.

D. so loai axitamin nhieu hon so loai ma di truyen.

Cau 39: Xet 2 cap gen: cap gen Aa nam tren cap NST so 1 va Bb nam tren cap NST so 2. Mot te bao sinh tinh trung co kieu gen AaBb khi giam phan, cap NST so 1 khong phan li o ki sau trong giam phan I thi te bao nay co the sinh ra nhung loai giao tu nao?

A. AaB, Aab, O. B. AAB, b hoac aaB,b C. AaBb, O. D. AaB, b hoac Aab, B

Cau 40: Mot gen co 2 alen (B va b), the he xuat phat thanh phan kieu gen cua quan the o gioi duc la 0,32BB:0,56Bb:0,12bb ; o gioi cai la 0,18BB:0,32Bb:0,50bb. Sau 4 the he ngau phoi, khong co dot bien xay ra thi tan so tuong doi alen B va b cua quan the la :

A. B = 0,44 ; b = 0,56 B. B = 0,63 ; b = 0,37 C. B = 0,47 ; b = 0,53 D. B = 0,51 ; b = 0,49

PHAN B. (Phan tu chon): Thi sinh chi duoc chon de lam mot trong hai phan rieng I hoac II.

I. THEO CHUONG TRINH CO BAN (Gom 10 cau, tu cau 41 den cau 50)

Cau 41: Cac chuỏi polipeptit duoc tao ra tu mọt khuon mARN gióng nhau vè

A. cáu truc chuoi poolipeptit. B. só luong cac axitamin

C. thanh phàn cac axitamin D. só luong va thanh phàn cac axitamin

Cau 42: Mot loai thuc vat neu co ca 2 gen A va B trong cung mot kieu gen tuong tac voi nhau cho mau hoa do, cac kieu gen khac cho mau hoa trang. Lai phan tich ca the co 2 cap gen di hop thi ket qua phan tinh o F2 la

A. 1 hoa do : 1 hoa trang B. 1 hoa do : 3 hoa trang

C. 3 hoa do : 1 hoa trang D. 100% hoa do

Cau 43: Trong mo hinh cau truc cua operon Lac, vung van hanh la noi

A. ARN polimeraza bam vao va khoi dau phien ma.

B. protein uc che co the lien ket lam ngan can su phien ma.

C. chua thong tin ma hoa cac axit amin trong phan tu protein cau truc.

D. mang thong tin quy dinh cau truc protein uc che.

Cau 44: Khi cho ga chan thap lai voi nhau thu duoc 151 con chan thap va 76 con chan cao. Biét chieu cao chan do mot gen qui dinh nam tren NST thuong. Giai thich nao sau day la phu hop voi ket qua cua phep lai tren?

A. Do tac dong at che cua gen troi.

B. Do tac dong bo tro cua gen troi va gen lan.

C. Do tac dong cong gop cua gen troi va gen lan.

D. Do tac dong gay chet cua gen troi.

Cau 45: Mọt co thẻ co kiẻu gen AaBbDdEe voi cac gen phan li dọc lạp, cho rang qua trinh giam phan binh thuong va khong co dot bien xay ra. So loai giao tu it nhat va nhieu nhat co the duoc tao ra tu 2 té bao sinh tinh làn luot la:

A. 1 va 8 B. 1 va 16 C. 2 va 4 D. 2 va 16

Cau 46: Phenylketo nieu va bach tang o nguoi la 2 benh do dot bien gen lan tren cac NST thuong khac nhau. Mot doi tan hon deu di hop ve ca 2 cap gen qui dinh tinh trang tren. Nguy co dua con dau long mac 1 trong 2 benh tren la:

A. 1/2 B. 1/8 C. 3/8 D. 1/4

Cau 47: Intron la gi?

A. Doan gen chua trinh tu nu dac biet giup mARN nhan biet duoc mach ma goc cua gen.

B. Doan gen khong co kha nang phien ma va dich ma.

C. Doan gen ma hoa cac axit amin.

D. Doan gen co kha nang phien ma nhung khong co kha nang dich ma .

Download tai lieu de xem them chi tiet

Sponsored links:

Neu ban su dung tot phan mem De thi thu Dai hoc mon Sinh so 9 - Bo de on thi nam 2013 nay, hay chia se voi ban be de website tai phan mem ngay cang phat trien!

Lien ket de ban tai phan mem De thi thu Dai hoc mon Sinh so 9 - Bo de on thi nam 2013 ve duoc liet ke o ben duoi.

Tro ve "De thi thu Dai hoc mon Sinh so 9 - Bo de on thi nam 2013".

Tải phần mềm Đề thi thử Đại học môn Sinh số 9 - Bộ đề ôn thi năm 2013/ Tai phan mem De thi thu Dai hoc mon Sinh so 9 - Bo de on thi nam 2013


Xem them De thi thu dai hoc mon sinh hoc, Tai de thi thu dai hoc mon sinh hoc, De thi thu dai hoc mon sinh hoc, De thi thu dai hoc cao dang, De thi thu mon sinh hoc, De thi thu dai hoc cao dang nam 2013.

Neu ban gap kho khan trong viec su dung phan mem De thi thu Dai hoc mon Sinh so 9 - Bo de on thi nam 2013 hoac ban muon chia se thong tin cua ban hoac bat cu thong tin gi lien quan den phan mem De thi thu Dai hoc mon Sinh so 9 - Bo de on thi nam 2013, hay goi noi dung phan hoi cua ban vao o duoi day"

GetTopPlatform
Tai phan mem | Tim phan mem | So do website | Dieu khoan su dung | Ve chung toi | Lien he | Dang phan mem | Quy dinh bao mat | Tai lai
Copyright © 2006 - 2014 PhanMem32.Com . All rights reserved.
Cached: IP: 54.196.168.78, 25 July, 2014 04:36:12 (HANOI - VIETNAM). DMCA.com