Download De thi thu Dai hoc mon sinh so 19 - Bo de on thi nam 2013.

De thi thu Dai hoc mon sinh so 19 - Bo de on thi nam 2013.

Sponsored links:

Da co 560 luot tai phan mem De thi thu Dai hoc mon sinh so 19 - Bo de on thi nam 2013 nay!

SO GD&DT THAI NGUYEN

TRUONG THPT LUONG PHU

DE THI THU DAI HOC LAN I NAM 2012 - 2013

MON THI: SINH HOC

Thoi gian lam bai: 90 phut, khong ke thoi gian phat de

De so 19

I. PHÀN CHUNG CHO TÁT CA CAC THI SINH.

Cau 1: Cho cac vi du sau:

- O chim se ngo, khi mat do la 1 doi/ha thi so luong con no ra trong 1 to la 14, khi mat do tang len 18 doi/ha thi so luong con no ra trong 1 to chi con 8 con.

- O voi chau Phi, khi mat do quan the binh thuong thi truong thanh o tuoi 11 hay 12 va 4 nam de mot lua; khi mat do cao thi truong thanh o tuoi 18 va 7 nam moi de mot lua.

- Khi mat do mot bot len cao, co hien tuong an lan nhau, giam kha nang de trung, keo dai thoi gian phat trien cua au trung.

Cac vi du tren noi len anh huong cua mat do den dac trung nao cua quan the?

A. Suc sinh san va ti le tu vong cua quan the.

B. Kha nang chong chiu voi cac dieu kien song cua moi truong.

C. Ti le cac nhom tuoi cua quan the.

D. Moi quan he giua cac sinh vat trong quan the.

Cau 2: O ruoi giam, gen A quy dinh than xam la troi hoan toan so voi alen a quy dinh than den, gen B quy dinh canh dai la troi hoan toan so voi alen b quy dinh canh cut. Hai cap gen nay cung nam tren mot cap nhiem sac the thuong. Gen D quy dinh mat do la troi hoan toan so voi alen d quy dinh mat trang. Gen quy dinh mau mat nam tren nhiem sac the gioi tinh X, khong co alen tuong ung tren Y. Phep lai AB/abXDXd x AB/abXDY cho F1 co kieu hinh than den, canh cut, mat do chiem ti le 11,25%. Tinh theo li thuyet, ti le ruoi F1 co kieu hinh than den, canh cut, mat trang la

A. 2,5%. B. 5%. C. 6,25%. D. 3,75%.

Cau 3: Vi sao he dong vat va thuc vat o chau Au, chau A va Bac Mi co mot so loai co ban giong nhau nhung cung co mot so loai dac trung?

A. Dau tien, tat ca cac loai deu giong nhau do co nguon goc chung, sau do tro nen khac nhau do chon loc tu nhien theo nhieu huong khac nhau.

B. Dai luc A, Au va Bac Mi moi tach nhau (tu ki De tu) nen nhung loai giong nhau xuat hien truoc do va nhung loai khac nhau xuat hien sau.

C. Do co cung vi do nen khi hau tuong tu nhau dan den su hinh thanh he dong, thuc vat giong nhau, cac loai dac trung la do su thich nghi voi dieu kien dia phuong.

D. Mot so loai di chuyen tu chau A sang Bac Mi nho cau noi o eo bien Berinh ngay nay.

Cau 4: Bang chung cho thay bao quan ti the trong te bao sinh vat nhan chuan co le co nguon goc tu sinh vat nhan so la

A. co the nuoi cay ti the va tach chiet ADN de dang nhu doi voi vi khuan.

B. cau truc ADN he gen ti the va hinh thuc nhan doi cua ti the giong voi vi khuan.

C. khi nuoi cay, ti the truc phan hinh thanh khuan lac.

D. ti the rat man cam voi thuoc khang sinh.

Cau 5: Co che xuat hien dot bien tu nhien va dot bien nhan tao cho thay:

A. Khac ve co ban, chi giong ve huong bieu hien.

B. Giong nhau ve ban chat, chi khac ve toc do, tan so.

C. Giong nhau ve co ban, chi khac ve nguyen nhan gay dot bien.

D. Hoan toan giong nhau.

Cau 6: O nguoi, co nhieu loai protein co tuoi tho tuong doi dai. Vi du nhu Hemoglobin trong te bao hong cau co the ton tai vai thang. Tuy nhien, cung co nhieu protein co tuoi tho ngan, chi ton tai vai ngay, vai gio tham chi vai phut. Loi ich cua cac protein co tuoi tho ngan nay la gi?

A. chung la cac protein chi duoc su dung mot lan.

B. cac protein ton tai qua lau thuong lam te bao bi ung thu.

C. chung cho phep te bao kiem soat cac hoat dong cua minh mot cach chinh xac va hieu qua hon.

D. chung bi phan giai nhanh de cung cap nguyen lieu cho tong hop cac protein khac.

Cau 7: Nhan dinh nao sau day la dung khi noi ve su hinh thanh loai moi?

A. Qua trinh hinh thanh loai bang con duong dia li va con duong sinh thai luon luon dien ra doc lap nhau.

B. Qua trinh hinh thanh loai bang con duong dia li va sinh thai rat kho tach bach nhau vi khi loai mo rong khu phan bo dia li thi no cung dong thoi gap nhung dieu kien sinh thai khac nhau.

C. Loai moi duoc hinh thanh bang con duong lai xa va da boi hoa xay ra cham chap.

D. Cac ca the da boi duoc cach li sinh thai voi cac ca the khac loai de dan den hinh thanh loai moi.

Cau 8: Co Huou cao co la mot tinh trang da gen. Trong cac thung lung o Kenia nguoi ta nghien cuu thay chieu dai trung binh co cua Huou cao co o 8 thung lung co so do nhu sau: 180cm;185cm; 190cm; 197,5cm; 205cm; 210cm; 227,5cm; 257,5cm . Theo anh(chi) su khac nhau do la do

A. huong cua moi truong tao ra cac thuong bien khac nhau trong qua trinh song.

B. chieu dai co co gia tri thich nghi khac nhau tuy dieu kien kiem an o tung thung lung.

C. chieu cao cay khac nhau, Huou phai vuon co tim thuc an voi do cao khac nhau.

D. neu khong vuon co len cao thi phai chuyen sang thung lung khac de tim thuc an.

Cau 9: Phat bieu nao sau day la khong dung ve ban do di truyen?

A. Don vi do khoang cach giua cac gen tren nhiem sac the duoc tinh bang 1% tan so hoan vi gen hay 1cM.

B. Ban do di truyen giup ta tien doan duoc tan so cac to hop gen moi trong cac phep lai.

C. Ban do di truyen la so do ve vi tri va khoang cach giua cac gen tren tung nhiem sac the trong bo nhiem sac the cua mot loai.

D. Ban do di truyen la so do ve trinh tu sap xep cac nucleotit trong phan tu ADN cua mot nhiem sac the

Cau 10: De tao dong vat chuyen gen, nguoi ta thuong dung phuong phap vi tiem de tiem gen vao hop tu, sau do hop tu phat trien thanh phoi, chuyen phoi vao tu cung con cai. Viec tiem gen vao hop tu duoc thuc hien khi

A. hop tu da phat trien thanh phoi. B. tinh trung bat dau thu tinh voi trung.

C. nhan cua tinh trung da di vao trung nhung chua hoa hop voi nhan cua trung.

D. hop tu bat dau phat trien thanh phoi.

Cau 11: Vi du nao sau day la co quan tuong tu?

A. Canh chim va canh con trung. B. Tua cuon cua day bau, bi va gai xuong rong.

C. Canh doi va tay nguoi. D. La dau Ha Lan va gai xuong rong.

Cau 12: Mot quan the sinh vat co gen A bi dot bien thanh gen a, gen b bi dot bien thanh gen B va gen C bi dot bien thanh gen c. Biet cac cap gen tac dong rieng re va gen troi la troi hoan toan. Cac kieu gen nao sau day la cua the dot bien?

A. aaBbCC, AabbCc, AaBbCc. B. aaBbCc, AabbCC, AaBBcc.

C. AaBbCc, aabbcc, aaBbCc. D. AAbbCc, aaBbCC, AaBbcc.

Cau 13: Su to hop cua 2 giao tu dot bien (n-1-1) va (n-1) trong thu tinh se sinh ra hop tu co bo nhiem sa the la

A. (2n -3) hoac (2n -1 -1 -1). B. (2n – 2 -1) va (2n – 1 – 1- 1).

C. (2n-3) va (2n-2 -1). D. (2n – 2 -1) hoac (2n – 1 – 1- 1).

Cau 14: O nguoi, xet 4 gen: gen thu nhat co 3 alen nam tren NST thuong, cac gen 2 va 3 moi gen deu co 2 alen nam tren NST X (khong co alen tren Y) cac gen tren X lien ket hoan toan voi nhau. Gen thu 4 co 3 alen nam tren NST gioi tinh Y (khong co alen tren X). Theo ly thuyet so kieu gen toi da ve cac locut tren trong quan the nguoi la

A. 142. B. 84. C. 132. D. 115.

Cau 15: Biet moi gen quy dinh mot tinh trang. Voi phep lai giua cac ca the co kieu gen AabbDd va AaBbDd, xac suat thu duoc kieu hinh co it nhat mot tinh trang lan la

A. 85,9375%. B. 43,75%. C. 28,125%. D. 71,875%.

Cau 16: Cho cac vi du sau:

- Gieo ngai dai o mat do 100.000 hat tren 1m2 thi giua nhung cay con co mot su canh tranh manh me, nhieu cay con bi chet, mat do quan the giam di ro ret.

- Mot bot cay trong moi truong nuoi cay co 64g bot thi so luong ca the dat o muc cuc dai la 1750 ca the. Neu moi truong chi co 16 gam bot thi so luong ca the toi da chi dat duoc 650 ca the.

Cac vi du tren de cap den khai niem sinh thai nao?

A. Co che dieu hoa mat do quan the. B. Dau tranh cung loai.

C. Khong che sinh hoc. D. Moi quan he giua sinh vat voi moi truong.

Cau 17: Thuyet tien hoa hien dai da phat trien quan niem ve chon loc tu nhien cua Dacuyn o nhung diem nao sau day?

1. Chon loc tu nhien khong tac dong rieng re doi voi tung gen ma doi voi toan bo kieu gen.

2. Chon loc tu nhien khong tac dong toi tung ca the rieng re ma tac dong doi voi toan bo quan the.

3. Chon loc tu nhien dua tren co so tinh bien di va di truyen cua sinh vat.

4. Lam ro vai tro cua chon loc tu nhien theo khia canh la nhan to dinh huong cho qua trinh tien hoa.

Phuong an dung la

A. 1, 2, 3. B. 1, 2, 4. C. 1, 3, 4. D. 2, 3, 4.

Cau 18: Diem khac nhau trong qua trinh sao chep cua ADN o sinh vat nhan chuan va sinh vat nhan so la

1. su sao chep ADN o sinh vat nhan chuan co the xay ra dong thoi tren nhieu phan tu ADN.

2. o sinh vat nhan chuan, co nhieu diem khoi dau sao chep tren moi phan tu ADN, con sinh vat nhan so chi co mot diem.

3. cac doan Okazaki duoc hinh thanh trong qua trinh sao chep ADN o sinh vat nhan so dai hon cac doan Okazaki o sinh vat nhan chuan.

4. mach ADN moi cua sinh vat nhan chuan duoc hinh thanh theo chieu 5’- 3’ con o sinh vat nhan so la 3’ – 5’.

Phuong an dung la

A. 1, 2. B. 1, 2, 3, 4. C. 1, 2, 3. D. 2, 3.

Cau 19: De phan biet nhom loai uu the, nhom loai thu yeu, nhom loai ngau nhien trong quan xa sinh vat nguoi ta dua vao

A. vai tro cua cac nhom loai trong quan xa.

B. so luong ca the cua cac nhom loai trong quan xa.

C. quan he voi cac nhom loai khac trong quan xa.

D. su phan bo cua cac nhom loai trong quan xa.

Cau 20: Nam 1953, S. Milo thuc hien thi nghiem tao ra moi truong co thanh phan hoa hoc giong khi quyen nguyen thuy va dat trong dieu kien phong dien lien tuc mot tuan, thu duoc cac axit amin cung cac phan tu huu co khac nhau. Ket qua thi nghiem chung minh

A. cac chat huu co duoc hinh thanh tu chat vo co trong dieu kien khi quyen nguyen thuy cua Trai Dat.

B. cac chat huu co dau tien duoc hinh thanh trong khi quyen nguyen thuy cua Trai Dat bang con duong tong hop sinh hoc.

C. ngay nay cac chat huu co van duoc hinh thanh pho bien bang con duong tong hop hoa hoc trong tu nhien.

D. cac chat huu co duoc hinh thanh trong khi quyen nguyen thuy nho nguon nang luong sinh hoc.

Cau 21: Cho 2 quan the 1 va 2 cung loai, kich thuoc cua quan the 1 gap doi quan the 2. Quan the 1 co tan so alen A = 0,3, quan the 2 co co tan so alen A = 0,4. Neu co 10% ca the cua quan the 1 di cu qua quan the 2 va 20% ca the cua quan the 2 di cu qua quan the 1 thi tan so alen A cua hai quan the 1 va quan the 2 lan luot la

A. 0,35 va 0,4. B. 0,31 va 0,38. C. bang nhau va bang 0,35. D. 0,4 va 0,3.

Cau 22: Vi khuan lam quang hop va nam hut nuoc hop lai thanh dia y. Vi khuan lam cung cap chat dinh duong con nam cung cap nuoc la vi du ve moi quan he

A. cong sinh. B. hoi sinh. C. ki sinh. D. canh tranh.

Cau 23: Nghien cuu pha he sau ve mot benh di truyen o nguoi.

Hay cho biet dieu nao duoi day giai thich dung co so di truyen cua benh tren pha he?

A. Benh do gen lan nam tren NST gioi tinh X khong co alen tren NST Y qui dinh. B.Benh do gen lan nam tren NST thuong qui dinh.

C. Benh do gen troi nam tren NST thuong qui dinh. D. Benh do gen troi nam tren NST gioi tinh X khong co alen tren NST Y qui dinh.

Cau 24: Mot so hien tuong nhu mua lu, chat pha rung, … co the dan den hien tuong thieu hut cac nguyen to dinh duong nhu nito (N), photpho (P) va canxi (Ca) can cho mot he sinh thai, nhung nguyen to C hau nhu khong bao gio thieu cho cac hoat dong song cua cac he sinh thai. Do la do

A. cac nguyen to dinh duong khac co nguon goc tu dat con cacbon co nguon goc tu khong khi.

B. luong cacbon cac loai sinh vat can su dung cho cac hoat dong song khong dang ke.

C. thuc vat co the tao ra cacbon cua rieng chung tu nuoc va anh sang mat troi.

D. nam va vi khuan cong sinh giup thuc vat de dang tiep nhan va su dung co hieu qua cacbon tu moi truong.

Cau 25: Meo man-xo co kieu hinh cut duoi, kieu hinh nay do 1 alen lan gay chet o trang thai dong hop tu quy dinh. Gia su co 1 quan the meo tren moi duoc hinh thanh tren mot hon dao voi tan so alen trong quan the xuat phat (the he 0) la 0,1. Tan so alen nay qua 10 the he la bao nhieu ? .

A. 0.1. B. 0,05. C. 0.01. D. 0.75.

Cau 26: Hien tuong nao sau day khong phai la nhip sinh hoc?

A. Cay moc trong moi truong co anh sang chi chieu tu mot phia thuong co than uon cong, ngon cay vuon ve phia nguon sang.

B. Nhim ban ngay cuon minh nam nhu bat dong, ban dem suc sao kiem moi va tim ban.

C. Vao mua dong o nhung vung co bang tuyet, phan lon cay xanh rung la va song o trang thai gia chet.

D. Khi mua dong den, chim en roi bo noi gia lanh, khan hiem thuc an den nhung noi am ap, co nhieu thuc an.

Cau 27: Mot gen cau truc gom 5 intron deu bang nhau. Cac doan exon co kich thuoc bang nhau va dai gap 3 lan cac doan intron. mARN truong thanh ma hoa chuoi polipeptit gom 359 axit amin (tinh ca axit amin mo dau). Chieu dai cua gen la

A. 9792 Å. B. 5202 Å. C. 4692 Å. D. 4896 Å.

Cau 28: Cho biet mau sac qua di truyen tuong tac kieu: A-bb, aaB-, aabb: mau trang; A-B-: mau do. Chieu cao cay di truyen tuong tac kieu: D-ee, ddE-, ddee: cay thap; D-E-: cay cao.

va tan so hoan vi gen 2 gioi la nhu nhau: f(A/d) = 0,2; f(B/E) = 0,4.

Doi con F1 co kieu hinh qua do, cay cao (A-B-D-E-) chiem ti le:

A. 20,91%. B. 32,08% C. 28,91% D. 30,09%.

Cau 29: Nhung nhan to dong vai tro chu dao trong qua trinh phat sinh loai nguoi o giai doan vuon nguoi hoa thach la

A. dot bien, giao phoi va chon loc tu nhien. B. su bien doi dieu kien khi hau, dia chat o ki thu 3.

C. qua trinh lao dong. D. qua trinh hinh thanh tieng noi, tu duy.

Cau 30: O mot loai thuc vat,nguoi ta tien hanh lai giua cac cay co kieu gen nhu sau: P: AaBb x AAbb. Do xay ra dot bien trong giam phan da tao ra con lai 3n. Con lai 3n co the co nhung kieu gen nao?

A. AAABBb, AAAbbb, AAaBbb, AAabbb. B. AAABbb, AAAbbb, AAaBBb, AAabbb.

C. AAABBB, AAAbbb, AAaBbb, AAabbb. D. AAABbb, AAAbbb, AAaBbb, AAabbb.

Cau 31: Tat ca cac loai tARN deu co mot dau de gan axit amin khi van chuyen tao thanh aminoacyl-tARN. Dau de gan axit amin cua cac tARN deu co 3 ribonucleotit lan luot la

A. ... AXX-5’P. B. ... AXX-3’OH.

C. ... XXA-5’P. D. ... XXA-3’OH.

Cau 32: Khi song trong cung mot noi o, de giam bot canh tranh, cac loai thuong co xu huong

A. phan li o sinh thai. B. phan li thanh nhieu kieu hinh khac nhau.

C. mot so ca the tu tach ra khoi quan the di tim noi o moi. D. lua chon nhung noi o khong co nhieu ke thu la vat an thit cua minh.

Cau 33: Cho cac khau sau:

1. Tron 2 loai ADN voi nhau va cho tiep xuc voi enzim ligaza de tao ADN tai to hop.

2. Tach the truyen (plasmit) va gen can chuyen ra khoi te bao.

3. Dua ADN tai to hop vao trong te bao nhan.

4. Xu li plasmit va ADN chua gen can chuyen bang cung mot loai enzim cat gioi han.

5. Chon loc dong te bao co ADN tai to hop.

6. Nhan cac dong te bao thanh cac khuan lac.

Trinh tu cac buoc trong ki thuat di truyen la

A. 1,2,3,4,5,6. B. 2,4,1,5,3,6. C. 2,4,1,3,5,6. D. 2,4,1,3,6,5.

Cau 34: Nhiet do lam tach hai mach cua phan tu ADN duoc goi la nhiet do nong chay. Duoi day la nhiet do nong chay cua ADN o mot so doi tuong sinh vat khac nhau duoc ki hieu tu A den E nhu sau: A = 36 OC ; B = 78 OC ; C = 55OC ; D = 83 OC; E= 44OC. Trinh tu sap xep cac loai sinh vat nao duoi day la dung nhat lien quan den ti le cac loai (A+T)/ tong nucleotit cua cac loai sinh vat noi tren theo thu tu tang dan?

A. A → E → C → B → D. B. D→ E → B → A → C.

C. A→ B → C → D →E. D. D → B → C → E → A.

Cau 35: Trong cac he sinh thai, cac co the o bac dinh duong cao hon thuong co tong sinh khoi it hon so voi cac loai o bac dinh duong thap hon, boi vi

A. khong phai moi nang luong deu duoc sinh vat chuyen hoa thanh sinh khoi, mot phan lon chuyen thanh nang luong nhiet va thoat ra ngoai moi truong.

B. cac sinh vat san xuat (thuc vat) thuong co khoi luong lon hon nhieu cac sinh vat tieu thu (chim, thu).

C. cac loai dong vat an thit o bac dinh duong cao nhat phai ton nhieu nang luong cho qua trinh san, bat moi.

D. sinh khoi giam khi bac dinh duong tang len.

Cau 36: Theo F.Jacop va J.Mono, trong mo hinh cau truc cua operon Lac, vung van hanh (operator) la

A. vung mang thong tin ma hoa cau truc protein uc che, protein nay co kha nang uc che qua trinh phien ma.

B. vung khi hoat dong se tong hop nen protein, protein nay tham gia vao qua trinh trao doi chat.

C. trinh tu nucleotit dac biet, tai do protein uc che co the lien ket lam ngan can su phien ma.

D. noi ma ARN polimeraza bam vao va khoi dau phien ma tong hop nen ARN thong tin.

Cau 37: Neu cho cay co kieu gen AaBbCc tu thu phan thi xac suat de 1 hat moc thanh cay co chieu cao cay thuoc loai cao nhat la bao nhieu? Biet rang cac cap alen qui dinh cac tinh trang khac nhau nam tren cac cap nhiem sac the tuong dong khac nhau va cac gen tuong tac voi nhau theo kieu tac dong cong gop qui dinh chieu cao cua cay.

A. 0.046. B. 0.035. C. 0.028. D. 0.016.

Cau 38: The he xuat phat trong quan the ngau phoi la : 0,16 BB : 0,32Bb : 0,52bb. Biet ty le song sot den tuoi sinh san cua kieu gen Bb la 100% ; BB la 75%, bb la 50%. Den the he F1 ty le kieu gen cua quan the nay la

A. 10,24%BB: 43,52% Bb: 46,24% bb. B. 0,16BB: 0,48Bb: 0,36bb.

C. 49%BB: 42%Bb: 9%bb. D. 0,36 BB: 0,48Bb: 0,16bb.

Cau 39: O ruoi giam, 2n =8. Mot nhom te bao sinh tinh mang dot bien cau truc o hai nhiem sac the thuoc 2 cap tuong dong so 2 va so 4. Biet qua trinh giam phan dien ra binh thuong va khong xay ra trao doi cheo. Tinh theo ly thuyet, tong ti le cac loai giao tu co the mang nhiem sac the dot bien trong tong so giao tu la

A. 1/2. B. 1/8. C. 3/4. D. 1/4.

Cau 40: Nguyen nhan lam cho tinh trang do gen nam trong te bao chat di truyen theo mot cach thuc rat dac biet la

A. gen nam trong te bao chat cua giao tu cai luon troi hon so voi gen trong giao tu duc.

B. giao tu duc khong dong gop gen nam trong te bao chat cho hop tu.

C. ADN trong te bao chat thuong la dang mach vong.

D. giao tu cai dong gop luong gen nam trong te bao chat cho hop tu nhieu hon so voi giao tu duc.

II. PHÀN RIENG (Thi sinh chi duoc chon mot trong hai phan A hoac B)

A. Theo chuong trinh chuan.

Cau 1: Neu ca 4 he sinh thai sau deu nhiem DDT voi muc do ngang nhau, con nguoi o he sinh thai nao se bi nhiem doc nhieu nhat?

A. Tao -> dong vat phu du -> giap xac -> ca -> nguoi.

B. Tao -> giap xac -> ca -> nguoi.

C. Tao -> ca -> nguoi.

D. Tao -> dong vat phu du ->ca -> nguoi.

Cau 2: O nguoi, gen lan gay benh bach tang nam tren nhiem sac the thuong, alen troi tuong ung quy dinh da binh thuong. Gia su trong quan the nguoi, cu 100 nguoi da binh thuong thi co mot nguoi mang gen bach tang. Mot cap vo chong co da binh thuong, xac suat sinh con bi bach tang cua ho la

A. 0.0125%. B. 0,0025%. C. 0,25%. D. 0,025%.

Cau 3: Mot doan ma goc cua gen co trinh tu cac nucleotit nhu sau:3’ TA X XXX AAA

Sponsored links:

Neu ban su dung tot phan mem De thi thu Dai hoc mon sinh so 19 - Bo de on thi nam 2013 nay, hay chia se voi ban be de website tai phan mem ngay cang phat trien!

Lien ket de ban tai phan mem De thi thu Dai hoc mon sinh so 19 - Bo de on thi nam 2013 ve duoc liet ke o ben duoi.

Tro ve "De thi thu Dai hoc mon sinh so 19 - Bo de on thi nam 2013".

Tải phần mềm Đề thi thử Đại học môn sinh số 19 - Bộ đề ôn thi năm 2013/ Tai phan mem De thi thu Dai hoc mon sinh so 19 - Bo de on thi nam 2013


Xem them De thi thu dai hoc mon sinh hoc, Tai de thi thu dai hoc mon sinh hoc, De thi thu dai hoc mon sinh hoc, De thi thu dai hoc cao dang, De thi thu mon sinh hoc, De thi thu dai hoc cao dang nam 2013.

Neu ban gap kho khan trong viec su dung phan mem De thi thu Dai hoc mon sinh so 19 - Bo de on thi nam 2013 hoac ban muon chia se thong tin cua ban hoac bat cu thong tin gi lien quan den phan mem De thi thu Dai hoc mon sinh so 19 - Bo de on thi nam 2013, hay goi noi dung phan hoi cua ban vao o duoi day"

GetTopPlatform
Tai phan mem | Tim phan mem | So do website | Dieu khoan su dung | Ve chung toi | Lien he | Dang phan mem | Quy dinh bao mat | Tai lai
Copyright © 2006 - 2014 PhanMem32.Com . All rights reserved.
Cached: IP: 54.197.218.127, 01 August, 2014 16:49:22 (HANOI - VIETNAM). DMCA.com