Download Bai tap dia ly 12 - Tai lieu on thi dai hoc.

Bai tap dia ly 12 - Tai lieu on thi dai hoc.

Sponsored links:

Da co 500 luot tai phan mem Bai tap dia ly 12 - Tai lieu on thi dai hoc nay!

bai tap thuc hanh chuan

+ Phan loai.

+ Huong dan chung cach lam.

+ Cac bai tap mau ( Khoang 58 bai.)

I- KhaI quat chung ve bai thuc hanh

1) y nghia cua bai thuc hanh dia li

Bai tap la mot trong nhung phuong phap tich cuc de tham nhap va lam ro cac khai niem dia li. Bai tap rat da dang ve loai hinh, cach the hien. Moi loai bai tap dia li thich hop cho mot so van de dia li nhat dinh. Nam vung nhung van de nay co tac dung lon trong viec nhan thuc cac noi dung dia li.

Thuc te hien nay dang dat ra la viec su dung cac bai tap dia li trong nha truong dang bi xem nhe. Ket qua la mot bo phan lon hoc sinh khong co ky nang giai quyet duoc cac bai tap trong chuong trinh pho thong.

Nhu vay bai tap dia ly vua la phuong phap de hoc tot phan ly thuyet dong thoi la moi truong de van dung ly thuyet.

2) Phan loai bai thuc hanh dia li.

Do su phong phu cua cac loai bai tap dia li nen co nhieu cach phan loai. Tuy thuoc vao muc dich ma co nhieu cach phan loai khac nhau:

a-Phan loai theo hinh dang: Neu phan theo hinh dang bieu do, duoc chia ra:

Luoc do

Bieu do duong

Bieu do mien

So do

Bieu do cot

v.v.

Cach phan loai nay co nhieu nhuoc diem, boi vi khong phai loai bai tap dia li nao cung co hinh ve. Vi du “Phan tich mot ban thong ke”. Day la mot bai tap ma khong co hinh ve. Noi dung ra cach phan loai tren chi ap dung khi noi ve cach ve bieu do.

b- Phan loai theo nguon goc so lieu:

-Loai bai thuc hanh dua vao bang so lieu

-Loai bai thuc hanh dua vao luoc do, at lat.

-Loai bai thuc hanh dua vao so do

-Loai bai thuc hanh dua vao tinh toan xu ly so lieu

c-Phan loai theo cac buoc ve, hinh dang dac trung va uu the trong cach the hien.

Theo cach nay bai tap dia li duoc chia ra:

- Ve va nhan xet bieu do

- Phan tich (nhan xet, phan tich) bang thong ke.

- Ve va nhan xet so do

- Cac bai tap tinh toan va xu ly so lieu.

- Cac bai tap phoi hop

- Cac bai tap ket xuat thong tin tu Computer.

Moi loai bai tap co the duoc chia ra cac dang nho hon, trong do cac bieu do la phuc tap nhat. Bieu do la loai bai tap rat pho bien va da dang. Theo cach phan loai cac buoc ve, hinh dang dac trung va uu the trong cach the hien bieu do duoc phan ra:

Bieu do hinh cot va cac dang cung loai duoc chia ra cac loai sau:

Thap dan so

Cot dung (loai don, loai kep)

Bieu do cot chong, loai nay duoc chia ra: loai su dung so lieu%; loai su dung so lieu nguyen dang; cung co the phan ra: dang don; dang kep.

Bieu do thanh ngang. Co bao nhieu loai bieu do cot neu

Sponsored links:

Neu ban su dung tot phan mem Bai tap dia ly 12 - Tai lieu on thi dai hoc nay, hay chia se voi ban be de website tai phan mem ngay cang phat trien!

Lien ket de ban tai phan mem Bai tap dia ly 12 - Tai lieu on thi dai hoc ve duoc liet ke o ben duoi.

Tro ve "Bai tap dia ly 12 - Tai lieu on thi dai hoc".

Tải phần mềm Bài tập địa lý 12 - Tài liệu ôn thi đại học/ Tai phan mem Bai tap dia ly 12 - Tai lieu on thi dai hoc


Xem them Bai tap dia ly 12, Download Bai tap dia ly 12, Download Bai tap dia ly 12 Free, Free Bai tap dia ly 12 Download, dia ly 12, on thi dia ly 12.

Neu ban gap kho khan trong viec su dung phan mem Bai tap dia ly 12 - Tai lieu on thi dai hoc hoac ban muon chia se thong tin cua ban hoac bat cu thong tin gi lien quan den phan mem Bai tap dia ly 12 - Tai lieu on thi dai hoc, hay goi noi dung phan hoi cua ban vao o duoi day"

GetTopPlatform
Tai phan mem | Tim phan mem | So do website | Dieu khoan su dung | Ve chung toi | Lien he | Dang phan mem | Quy dinh bao mat | Tai lai
Copyright © 2006 - 2014 PhanMem32.Com . All rights reserved.
Cached: IP: 23.20.50.20, 23 July, 2014 04:34:09 (HANOI - VIETNAM). DMCA.com