Download phần mềm

BHXH.

BHXH, Tải phần mềm BHXH miễn phí.
Tải phần mềm . BHXH, Tải phần mềm BHXH miễn phí.
Testasd

BHXH - Phần mềm BHXH.

BHXH. Tải miễn phí phần mềm BHXH. Những phần mềm BHXH được liệt kê chính xác theo BHXH

BHXH/BHXH

Đơn đề nghị cấp lại sổ BHXH - Biểu mẫu đề nghị.

http://img2.phanmem32.com/5/don-de-nghi-cap-lai-so-bhxh-bieu-mau-de-nghi/don-de-nghi-cap-lai-so-bhxh-bieu-mau-de-nghi-1.jpg Mẫu số: 06/SBH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI SỔ BHXH Kính gửi: BHXH . 3 0 7
Xem thêm đơn đề nghị cấp lại sổ bhxh mẫu d01 ts, đơn đề nghị cấp lại sổ bhxh, Cấp lại sổ BHXH do mất, Mẫu D01 TS Đơn đề nghị đổi thẻ BHYT, Cấp lại, đổi sổ BHXH.

Tờ khai tham gia BHXH, BHYT, BHTN - Mẫu tờ khai tham gia BHXH.

http://img2.phanmem32.com/5/to-khai-tham-gia-bhxh-bhyt-bhtn-mau-to-khai-tham-gia-bhxh/to-khai-tham-gia-bhxh-bhyt-bhtn-mau-to-khai-tham-gia-bhxh-1.jpg Đây là mẫu biểu tờ khai tham gia Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Mời các bạn tham khảo.. 11 0 12
Xem thêm Tờ khai tham gia BHXH, BHYT, BHTN, Mẫu số A01 TS Tờ khai tham gia BHXH, BHYT, Tờ khai tham gia BHXH.
Sponsored links:

MISA Sala.NET - Phần mềm tính lương miễn phí.

http://img2.phanmem32.com/5/misa-sala-net-phan-mem-tinh-luong-mien-phi/misa-sala-net-phan-mem-tinh-luong-mien-phi-1.jpg MISA Sala.NET là phần mềm tính lương tự động miễn phí dành cho các bạn làm nhân sự. Phần mềm cho phép thiết lập từng kỳ tính lương và tính toán các . 41 0 35
Xem thêm tải MISA Sala.NET, phần mềm MISA Sala.NET, download phần mềm MISA Sala.NET, tải MISA Sala.NET, phần mềm tính lương, tính lương tự động.

Tập hợp biểu mẫu sổ kế toán - Tài liệu kế toán.

http://img2.phanmem32.com/5/tap-hop-bieu-mau-so-ke-toan-tai-lieu-ke-toan/tap-hop-bieu-mau-so-ke-toan-tai-lieu-ke-toan-1.jpg Tập hợp các mẫu sổ [*]Bảng Phân Bổ Vật Liệu, Công Cụ [*]Báo Cáo HH Mua Vào & Bán Ra [*]Bảng Phân Bổ Khấu Hao TSCĐ [*]Bảng PB Tiền Lương & BHXH [*]Bảng . 15 0 13
Xem thêm Mẫu sổ sách kế toán cho doanh nghiệp, Mẫu sổ sách kế toán trên Excel theo quyết định 15 và 48, Download mẫu sổ sách kế toán thuế, Các loại sổ kế toán, Mẫu sổ sách kế toán doanh nghiệp trên Excel, Mẫu biểu sổ sách kế toán.
Sponsored links:

Mẫu phiếu thanh toán trợ cấp - Thủ tục thanh toán tiền trợ cấp.

http://img2.phanmem32.com/5/mau-phieu-thanh-toan-tro-cap-thu-tuc-thanh-toan-tien-tro-cap/mau-phieu-thanh-toan-tro-cap-thu-tuc-thanh-toan-tien-tro-cap-1.jpg MẪU PHIẾU THANH TOÁN CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 11/2014/TTLT-BQP-BNV-BLĐTBXH-BTC ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Quốc . 1 0 10
Xem thêm Thủ tục hồ sơ giải quyết chế độ BHXH, Mẫu phiếu thanh toán trợ cấp, Thủ tục thanh toán tiền trợ cấp, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, mẫu biểu, thông tư.

Mẫu tờ khai tham gia BHXH, BHYT - Mẫu số A01 - TS.

http://img2.phanmem32.com/5/mau-to-khai-tham-gia-bhxh-bhyt-mau-so-a01-ts/mau-to-khai-tham-gia-bhxh-bhyt-mau-so-a01-ts-1.jpg BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TỜ KHAI THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ Mã . 40 0 21
Xem thêm Mẫu số A01 TS, Tờ khai tham gia BHXH, BHYT, mẫu A01 TS Bảo hiểm xã hội tỉnh, Tờ khai tham gia BHXH, BHYT A01 TS.

Mẫu công văn đề nghị của đơn vị - Mẫu số D01b - TS.

http://img2.phanmem32.com/5/mau-cong-van-de-nghi-cua-don-vi-mau-so-d01b-ts/mau-cong-van-de-nghi-cua-don-vi-mau-so-d01b-ts-1.jpg Đơn vị:.......... Số:..................... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ................, ngày ..... tháng ..... năm . 18 0 12
Xem thêm Công văn đề nghị của đơn vị Mẫu số D01b TS, Mẫu số D01 TS, biểu mẫu về BHXH, Mẫu D01b TS Biểu mẫu về BHXH, D01b TS Thông tin chi tiết biểu mẫu, mẫu D01 TS.

QĐ về việc hưởng chế độ hưu trí hàng tháng - Ban hành theo Quyết định số 01/QĐ-BHXH.

http://img2.phanmem32.com/5/quyet-dinh-ve-viec-huong-che-do-huu-tri-hang-thang-ban-hanh/quyet-dinh-ve-viec-huong-che-do-huu-tri-hang-thang-ban-hanh-1.jpg Quyết định về việc hưởng chế độ hưu trí hàng tháng ban hành theo Quyết định số 01/QĐ-BHXH quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế . 21 0 29
Xem thêm Mẫu số 07A HSB, Quyết định số 01 QĐ BHXH, BHXH, trợ cấp mức hưởng bảo hiểm xã hội, trợ cấp hưởng chế độ hưu trí hàng tháng, Mức hưởng chế độ hưu trí.

Biframework Enterprise Resource 12.4 - Phần mềm quản lý doanh nghiệp.

http://img2.phanmem32.com/5/biframework-enterprise-resource/biframework-enterprise-resource-1.jpg Biframework Enterprise Resource là một hệ thống phần mềm quản lý và hoạch định nguồn lực doanh nghiệp tổng thể. Đây là một công cụ sẽ giúp nhà quản . 73 1 108
Xem thêm phần mềm Biframework Enterprise Resource, phần mềm quản lý doanh nghiệp, quản lý doanh nghiệp, tải phần mềm quản lý doanh nghiệp, download phần mềm quản lý doanh nghiệp, phần mềm quản lý chung.

Bảng tổng hợp lao động, quỹ tiền lương - .

http://img2.phanmem32.com/4/bang-tong-hop-lao-dong-quy-tien-luong/bang-tong-hop-lao-dong-quy-tien-luong-1.jpg Bảng tổng hợp lao động, quỹ tiền lương và mức đóng BHXH, BHYT Bảng tổng hợp lao động , quỹ tiền lương và mức đóng BHXH, BHYT Ban hành kèm theo Quyết . 91 0 111
Xem thêm Bảng tổng hợp lao động, Bảng tổng hợp quỹ tiền lương, Bảng tổng hợp mức đóng BHXH BHYT, mẫu bảng tổng hợp lao động, Thủ tục đóng BHXH, Thủ tục đóng BHYT.

Công văn 2735/LĐTBXH-BHXH - Thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp và trợ cấp thai sản khi sinh con.

http://img2.phanmem32.com/4/cong-van-2735-ldtbxh-bhxh/cong-van-2735-ldtbxh-bhxh-1.jpg Công văn 2735/LĐTBXH-BHXH năm 2013 hưởng trợ cấp thất nghiệp và trợ cấp thai sản khi sinh con do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành. BỘ LAO ĐỘNG - . 132 0 82
Xem thêm download Công văn 2735 LĐTBXH BHXH, Hưởng trợ cấp thất nghiệp và trợ cấp thai sản khi sinh con, Trợ cấp thất nghiệp, Trợ cấp thai sản, Chế độ BHXH, Hướng dẫn chế độ trợ cấp thất nghiệp.

Luật bảo hiểm xã hội - Chế độ bảo hiểm xã hội.

http://img2.phanmem32.com/4/luat-bao-hiem-xa-hoi/luat-bao-hiem-xa-hoi-1.jpg LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 71/2006/QH11 NGÀY 29 THÁNG 6 NĂM 2006 Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà . 61 0 53
Xem thêm luật bảo hiểm xã hội, luật bhxh, luật bảo hiểm, chế độ bảo hiểm, chính sách bảo hiểm, bảo hiểm xã hội.

LinkQ Accounting - Phần mềm kế toán.

http://img2.phanmem32.com/4/linkq-accounting/linkq-accounting-1.jpg Phần mềm LinkQ được xây dựng trên công cụ lập trình tiên tiến C#.NET, cơ sở dữ liệu SQL Server tích hợp trên Font chuẩn Unicode. Mô hình cấp dữ liệu cho . 38 0 79
Xem thêm tải LinkQ Accounting 5.1, Phần mềm kế toán, LinkQ Accounting, kế toán, LinkQ, Accounting.

MISA Mimosa.NET 2012 - Miễn phí - Phần mềm Kế toán Hành chính sự nghiệp.

http://img2.phanmem32.com/3/misa-mimosa-net-2012-mien-phi/misa-mimosa-net-2012-mien-phi-1.jpg Phần mềm MISA Mimosa.NET 2012 là công cụ hỗ trợ đắc lực cho các đơn vị hành chính sự nghiệp trong việc thực hiện các nghiệp vụ kế toán của công tác . 937 0 698
Xem thêm MISA Mimosa.NET 2012 Miễn phí, Download MISA Mimosa.NET 2012 Miễn phí, Download MISA Mimosa.NET 2012 Miễn phí Free, Free MISA Mimosa.NET 2012 Miễn phí Download, phần mềm hỗ trợ kế toán, phần mềm kế toán doanh nghiệp.

NANO-Hospital 4.0 - Phần mềm quản lý bệnh viện.

http://img2.phanmem32.com/3/nano-hospital/nano-hospital-1.jpg "Phần mềm quản lý bệnh viện NANO-Hospital" được ra mắt với khả năng cung cấp các giải pháp hiện đại hoá hệ thống thông tin trong phòng khám sẽ giúp cho . 198 0 307
Xem thêm NANO Hospital, Download NANO Hospital, Download NANO Hospital Free, Free NANO Hospital Download, phần mềm quản lý bệnh viện, phần mềm quản lý bệnh nhân và y bác sỹ.

MISA Mimosa.NET 2012 - PHần mềm kế toán.

http://img2.phanvien.com/2011/10/08/13/misa-mimosa-net-2012-1.jpg Phần mềm MISA Mimosa.NET 2012 là c ông cụ hỗ trợ đắc lực cho các đơn vị hành chính sự nghiệp trong việc thực hiện các nghiệp vụ kế toán của công tác . 1346 1 569
Xem thêm phần mềm kế toán, công cụ theo dõi sô cái, báo cáo chi tiết tình hình tài chính, phần mềm theo dõi công nợ, công cụ hạch toán, công cụ theo dõi chi tiết tiền mặt.

Kết nối với PhanMem32 và chia sẻ

Phần mềm mới được gởi phản hồi:

Quản lý công văn bằng excel (3).
By: Khuyên | Time: Jul 26, 2014 09:16:49
Mình tải về mở ra nhưng khi mở để nhập nó thông báo lỗi gì đó không xài được. Mình đã làm theo hướng dẫn mà vẫn không được. Mình xài office 2013 , win 8
Power MP3 Cutter Joiner (2).
By: Vững Phạm | Time: Jul 25, 2014 23:00:00
phần mềm này hay quá cho e xin cái code đi a
Luyện 600 từ cần thiết trong kỳ thi toeic (1).
By: hong ngoc | Time: Jul 25, 2014 22:51:34
Cũng hay nhưng mình thì thấy trang sau dể học, dể nhớ hơn vì nó hổ trợ mình lưu lại trạng thái học tập -> dể dàng cho ôn bài http://hellominasan.com/vocabulary-
ManyCam new 3.1 (1).
By: long | Time: Jul 25, 2014 08:07:43
tôi muốn sử dụng 1 manycam 3.1.64 vậy phải làm seo ? xin hãy chỉ giúp tôi.nik yahoo của tôi là holand_holand
Need For Speed World (1).
By: tran du | Time: Jul 24, 2014 14:03:56
mọi khi game vẫn chạy bình thường.e ko hiểu tại sao bây giờ cứ đăng nhập vào lại bị kick ra
FIFA Online 2 (1).
By: ba dat | Time: Jul 24, 2014 13:31:01
nguyen duong ba dat xa la nga dinh quan dong nai
LINE for BlackBerry 1.4.20 (1).
By: nguyen minh tiep | Time: Jul 24, 2014 13:27:55
Cài đặt ứng dụng line
FixAttrb Bkav (1).
By: nam | Time: Jul 24, 2014 07:59:20
đã cài đặt FixAttrb Bkav có thể cài đặt thêm phần mềm diệt virus Bkav Pro không?
Mario (41).
By: nguyen minh khang | Time: Jul 23, 2014 16:30:46
tải phần mềm Mario - Phần mềm luyện gõ máy tính 10 ngón
FExplorer 1.17 - phần mềm khôi phục lại tin nhắn (83).
By: nga | Time: Jul 23, 2014 11:29:45
dien thoai nikia 1280 su dung phan mem khoi phuc tin nhan bi xoa duoc khong
VoipBuster (8).
By: hoang van kinh | Time: Jul 23, 2014 08:11:20
gọi được 2 cuộc thì tịt
X-Proxy 5.2.0.6 (1).
By: tuzinky | Time: Jul 23, 2014 07:24:51
Bac nao cho em xin cai Tai khoan mat khau x-proxy dung tam ko a. em cam on may bac nhieu!
Winx Club (91).
By: Ngoc | Time: Jul 21, 2014 13:32:05
Hay qua wawawawawawawawawawawawawawawawaw
BlackBerry Link 1.1.1.41 (1).
By: Hoang Xanh | Time: Jul 21, 2014 10:43:34
sao cai bblink vao pc khong duoc chon xong ngon ngu thi may tinh no hien ra dong chu , computer is running windows xp xp3 later
SSE Accounting SA2012.FV5 (1).
By: bui van sau | Time: Jul 20, 2014 06:39:00
cho minh hoi phan mem nay sai font gi vay, lm sao cho het loi font. thanks
Oxford Dictionary of English (2).
By: Le thi Ha | Time: Jul 18, 2014 14:27:26
Mình thấy dùng trực tuyến tốt hơn nhiều, đăc biệt như trang từ điển ngữ cảnh http://HelloMinasan.com , nó hổ trợ cho mình ghi chú cũng như lưu lại trạng thái
Word English (1).
By: Le Thi Ha | Time: Jul 18, 2014 14:26:03
Mình thấy dùng trực tuyến tốt hơn nhiều, đăc biệt như trang từ điển ngữ cảnh http://HelloMinasan.com , nó hổ trợ cho mình ghi chú cũng như lưu lại trạng thái
Quick Memory Editor 5.0 - là một công cụ hack, cheat g (1).
By: Tuan | Time: Jul 18, 2014 14:25:23
hacho Mu phien ban ss6.3 thi thay doi dc gia tri nhung khong thay doi duoc gia tri thuc cua nhan vat Gia tri Quick Memory Editor tao ra chi la gia tri ao
English Dictionary 4.17 (1).
By: Le Thi Ha | Time: Jul 18, 2014 14:20:23
Mình thấy dùng trực tuyến tốt hơn nhiều, đăc biệt như trang từ điển ngữ cảnh http://HelloMinasan.com , nó hổ trợ cho mình ghi chú cũng như lưu lại trạng thái
Dr. Panda's Restaurant - Free for Android 2.0 (1).
By: nhi | Time: Jul 18, 2014 09:39:14
toi rat muon choi thu tro choi nay

Phần mềm tải nhiều nhất trong tháng.

Mario - Phần mềm luyện gõ máy tính 10 ngón Mario - Phần mềm luyện gõ máy tính 10 ngón
Canon LaserShot LBP-1210 Printer Driver XP R1.01 - Driver cho máy in Canon LaserShot LBP-1210 Canon LaserShot LBP-1210 Printer Driver XP R1.01 - Driver cho máy in Canon LaserShot LBP-1210
Nero 7 Premium - Phần mềm ghi đĩa Nero 7 Premium - Phần mềm ghi đĩa
Download Tải Line 98 - Line 98 link mf Download Tải Line 98 - Line 98 link mf
Adobe Presenter 7 - Phần mềm tạo bài thuyết trình và eLearning Adobe Presenter 7 - Phần mềm tạo bài thuyết trình và eLearning
Canon LaserShot LBP-1120 Printer Driver 1.10 - Driver cho máy in canon 1120 Canon LaserShot LBP-1120 Printer Driver 1.10 - Driver cho máy in canon 1120
Bắt Chữ - Game Đuổi hình bắt chữ mới 2014 Bắt Chữ - Game Đuổi hình bắt chữ mới 2014
DeepFreeze 6.0 - Phần mềm đóng băng ổ cứng DeepFreeze 6.0 - Phần mềm đóng băng ổ cứng
Tango Video Calls for Windows Phone 1.7.0.0 - Cuộc gọi video miễn phí trên Windows Phone Tango Video Calls for Windows Phone 1.7.0.0 - Cuộc gọi video miễn phí trên Windows Phone
Sơ yếu lý lịch (mẫu chuẩn) - Cách viết sơ yếu lý lịch Sơ yếu lý lịch (mẫu chuẩn) - Cách viết sơ yếu lý lịch
Kernel EML Viewer - Mở file EML mà không cần Outlook Express Kernel EML Viewer - Mở file EML mà không cần Outlook Express
Flash Player Mobile 1.5 - Cho phép bạn xem phim ảnh Flash trên điện thoại Flash Player Mobile 1.5 - Cho phép bạn xem phim ảnh Flash trên điện thoại
HP LaserJet 1010/1012/1015 - Driver máy in HP HP LaserJet 1010/1012/1015 - Driver máy in HP
Download UniKey 2010 - Unikey 4.0 RC2 Portable -32bit 4.0 - Bộ gõ tiếng việt  UniKey RC2 Portable - 32bit (không cần cài đặt) Download UniKey 2010 - Unikey 4.0 RC2 Portable -32bit 4.0 - Bộ gõ tiếng việt UniKey RC2 Portable - 32bit (không cần cài đặt)
Giáo trình cắt may - dạy học cắt may cho người mới bắt đầu Giáo trình cắt may - dạy học cắt may cho người mới bắt đầu
Quản lý công văn bằng excel - Phần mềm quản lý công văn bằng excel Quản lý công văn bằng excel - Phần mềm quản lý công văn bằng excel

Phần mềm ngẫu nhiên.

Uninstall Master 3.5.2 - Gỡ ứng dụng hiệu quả trên Android (17). Chromium 31.0.1609.0 - Trình duyệt web an toàn hơn, nhanh hơn và ổn định hơn (49). XtoYsoft Blu-ray to Wii Ripper - Chuyển đổi Blu-ray sang Wii (4). XtoYsoft Blu-ray to MOV Ripper - Chuyển đổi Blu-ray sang MOV (7). XtoYsoft Blu-ray to MPEG Ripper - Chuyển đổi Blu-ray sang MPEG (6). XtoYsoft DVD to iRiver Ripper - Chuyển đổi DVD sang iRiver (2). XtoYsoft DVD to BlackBerry Ripper - Chuyển đổi DVD sang BlackBerry (5). Tiny Village 1.17 - Game xây dựng ngôi làng tiền sử trên Android (39). Timetable 1.6.0 - Quản lý lịch cá nhân trên Android (31). Lịch Vạn Niên 2013 10.0.1 - Ứng dụng xem lịch (272). Total Defense Mobile Security 4.0.3.26315 - Bảo vệ thiết bị di động toàn diện cho Android (4). Hủ nữ GAGA 1.0 - Truyện ngôn tình hiện đại cho Android (31). Xử phạt giao thông đường bộ 1.0.1 - Tra cứu mức xử phạt giao thông đường bộ Android (48). Những trò lừa đảo 2.0 - Sách sưa tầm trò lừa đảo trong cuộc sống Android (12). Bỗng dưng muốn chết (Full Hay) 1.0 - Truyện hài hước cho Android (40). 5000 truyện ngắn hay Android 1.0 - Tuyển tập truyện ngắn hay (32). Cuộc sống không giới hạn 1.0.2 - Đọc sách Cuộc sống không giới hạn Android (21). Ôn thi giấy phép lái xe 2.0.7 - Luyện thi giấy phép lái xe ô tô (104). Naver Media Player - Trải nghiệm Video hoàn toàn mới (105). Remo Drive Defrag - Phần mềm chống phân mảnh ổ đĩa (7).

Tìm kiếm phần mềm.

Nhập từ khóa:
GetTopPlatform
Tải phần mềm | Tìm phần mềm | Sơ đồ website | Điều khoản sử dụng | Về chúng tôi | Liên hệ | Đăng phần mềm | Quy định bảo mật | Tải lại
Copyright © 2006 - 2014 PhanMem32.Com . All rights reserved.
Cached: IP: 157.55.39.81, 26 July, 2014 09:35:00 (HANOI - VIETNAM). DMCA.com